روانشناسی رنگ ها

در این مطلب برای شما مقاله ای تهیه کردیم که در آن به صورت کامل خواص رنگ ها را مورد بررسی قرار می دهد،امیدواریم این مطلب برای شما مفید باشد.

روانشناسی رنگ ها

رنگ قرمز

ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﻧﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻮﺭ ﻭ ﻫﻴﺠﺎﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﺭﻧﮓ ﮔﺮﻣﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺍﻧﻨﺪﻩ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎﺕ ﻗﻮی ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺸﻖ، ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ.

رنگ قرمز، رنگی است پر قدرت که پیوسته با نیروی حیات و رؤیا مرتبط است.

این رنگ به غلبه بر اندیشه های منفی یاری می کند، هر چند رنگ یاد شده با خشم هم ارتباط دارد.

چنانچه ما رنگ قرمز زیادی در دور و بر خویش داشته باشیم، پس از مدتی دچار بیقراری، بی صبری و ناراحتی شویم.

رنگ صورتی

ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﺍﺛﺮ ﺁﺭﺍﻡﺑﺨﺸﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺭﺧﺘﮑﻦ ﺗﻴﻢ ﺣﺮﯾﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﯾﮑﻨﺎﻥ ﺁﻥﻫﺎ ﮐﻢ ﺍﻧﺮژی ﻭ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩی ﮐﻪ ﺍﺛﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺸﯽ ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﻪ

ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﯾﺪ. ﻣﺜﻼً ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﯾن رنگ در زندان ها  ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ، ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺎﺩﺕ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ، ﺣﺘﯽ ﻧﺎ ﺁﺭﺍﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺭﻧﮓ ﺻﻮﺭﺗﯽ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻢ ﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ.

صورتی از لحاظ احساسی، آرام بخش بوده، حس گرمایی ملایم به وجود می آورد. این رنگ، احساس اضطراب و تحریک را کمتر ساخته، ما را با احساس عشق و امنیت در برمی گیرد.

رنگ صورتی، تسکین دهنده ی تنهایی، ناامیدی، حساسیت فراوان و آسیب پذیری است.

رنگ نارنجی

ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.

ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ، ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺯﺭﺩ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺍﻧﺮژی ﺯﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺭﻧﮓ ﻧﺎﺭﻧﺠﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻫﻴﺠﺎﻥ، ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺷﻮﻕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.

رنگ نارنجی، رنگ شادی بخش است. این رنگ سبب رها گشتن احساسات و تسکین ضعف اعتماد به نفس و نابخشودگی می گردد. نارنجی باعث تحریک ذهن، تجدید حیات و اشتیاق به زندگی شده و یک ضد افسردگی مؤثر است. از همین روی، هلو برای خستگی زیاد، مناسب است.

رنگ سبز

ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺩﮐﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺛﺮ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺨﺸﯽ ﺁﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﺭی ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﮐﻤﺘﺮ ﺩﭼﺎﺭ ﺩﺭﺩﻫﺎی ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ، ﺭﻧﮓ ﺳﺮﺩی ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﻁﺒﻴﻌﺖ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ ﺍﺳﺖ.

ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﯾﮏ ﺑﺮﮔﻪ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺒﺰ ﺭﻧﮓ ﺑﺮ ﺭﻭی ﺻﻔحه کتاب،می توانند ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭک ﮐﻨﻨﺪ.

ﺭﻧﮓ ﺳﺒﺰ، ﺍﺯ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺑﺮﺍی ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

رنگ سبز، پیوستگی ژرف با طبیعت دارد و به این ترتیب در ایجاد احساس یکرنگی با سایرین و طبیعت، بسیار اثر بخش است. ما وقتی به طور غریزی به دنبال این رنگ می رویم که تحت فشارهای روانی هستیم؛ سبز تیره به ما احساس راحتی، آرامش، خون سردی، کاهش فشار روحی و تعادل می دهد. سبز تیره نشان دهنده ی هجوم مرگ بوده و نمایان گر عدم اعتمادبه نفس، نبود عشق و خوش رویی است.

رنگ زرد

ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ، ﺭﻧﮕﯽ ﮔﺮﻡ ﻭﺷﺎﺩ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩ ﻧﻮﺭی ﮐﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﺑﺮﺍی ﭘﺲ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣ ﺩﺭﺩ ﯾﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی ﺧﺎﺹ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻴﻨﺎﯾﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

زرد، رنگی نشاط آور، درخشان و روح بخش است. رنگی برای جشن و روزهای آفتابی، رنگ مذکور با بخش های هوش و انتقال افکار مغز مربوط است، به همین سبب به قدرت تشخیص، حافظه و تفکر دقیق و خالص، تصمیم گیری و قضاوت، مدد می رساند. این رنگ علاوه بر آن، در سامان دهی درست و جذب ایده های نوین مؤثر است. رنگ زرد روشن سبب اعتماد به نفس و خوش بینی می شود و برعکس زرد تیره، نشان دهنده ی ترس است.

ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻧﺠﻴﺪﮔﯽ ﻭ ﺧﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩی ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺭﻧﮓ ﺷﺎﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎی ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ، ﻫﻴجانشان را از دست ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎی ﺯﺭﺩ ﺭﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ. ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ ﺯﺭﺩ، ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺮﺍی ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.

رنگ فیروزه ای

بیماری های حاد را کنترل می کند و آرامش بخش است؛ بنابراین برای درمان سردرد، کاهش التهاب ها، تسکین ناشی از آفتاب سوختگی و خارش پوست، سودمند است. این رنگ، پوست را بازسازی، تقویت و نرم می کند؛ بنابراین برای افزایش رطوبت پوست و از بین بردن ناهنجاری های پوستی از رنگ فیروزه ای استفاده می شود. برای درمان بیماری های حاد دوران کودکی، عفونت ها، بیماری های حاد آمیزشی و بیش فعالی (هایپراکتیویتی)، رنگ فیروزه ای مورد استفاده واقع می شود.

رنگ سبز – آبی تداعی گر تازگی اقیانوس است. از همین روی، نیروبخش، خنک و مثل رنگ سبز آرامش بخش است. رنگ فیروزه ای برای خستگی مفز، بسیار مؤثر است. این رنگ که ما را برای شروع ناگهانی تشویق می کند، هنگامی که احساس تنهایی می کنیم، به سبب خاصیت تحریک کنندگی اش، یاری چشمگیری می نماید.

رنگ آبی

خنک کننده، به شدت ضدالتهاب و ضدعفونی کننده است و از خون ریزی جلوگیری می کند. تب را کاهش می دهد و مسکن درد است. رنگ آبی برای درمان کلیهٔ بیماری هائی که با سرخی پوست، آماس و افزایش دمای بدن همراه باشد، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رنگ برای درمان مرحله های حاد آرتروز، نقرس و رماتیسم استفاده می شود. رنگ آبی، آرام بخش و تسکین دهنده است. ضربان را کاهش می دهد. فشار خون بالا را تنظیم می کند و برای بهبود افراد بسیار لاغر و فعال، کاربرد دارد. نگ آبی برای درمان خارش، التهاب پوست، تحریک پذیری، بی خوابی، تیرکشیدن سر، تندکاری سلول های عصبی مغز، گلودرد، از دست دادن صدا، سوختگی، کبودشدگی پوست، از دست دادن آب بدن، اسهال خونی، ناراحتی های عصبی، سیاتیک، گوش درد، بیماری کبد و یرقان مورد استفاده قرار می گیرد؛ هم چنین از این رنگ، برای درمان تومورها و بیماری های عفونی پوستی استفاده می شود.

ﺁﺑﯽ، ﺭﻧﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺻﻠﺢ، ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ، ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻢ، ﺩﺭﻭﻥﮔﺮﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪﮔﻴﺮی ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮﺍی ﺩﮐﻮﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﺯﯾﺮﺍ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺩﺍﺭﻧﺪ.

ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩی ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺭﻧﮓﻫﺎﺳﺖ ﺍﻣّﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻧﮓﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯽﺍﻧﮕﻴﺰﺩ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻭﺯﻥ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐه غذای خود را در ﺑﺸﻘﺎﺏﻫﺎی ﺁﺑﯽ ﺑﮑﺸﻴﺪ. ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺩﺭﺧﻮﺭﺍﮐﯽﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﯾﺎ ﺳﻤّﯽ ﺑﻮﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ؛ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﺑﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻭ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﺪﻥ ﮔﺮﺩﺩ.

رنگ آرام بخشی است و قسمت بیشتری از مغز را نسبت به زرد، درگیر می کند. نشان دهنده ی شب است به همین جهت به ما احساس آرامش می دهد؛ انگار توسط آسمان عمیق و آبی تحت تأثیر قرار گرفته ایم. آبی روشن به ما احساس سکون و مصون بودن از تمامی فعالیت های هیجان انگیز روزانه داده، سبب بهبودی بی خوابی می شود. رنگ آبی باعث القای مهار موضوع و نوآوری فکر می شود. آبی نیمه شب، همانند یک آرامش بخش قوی بر ذهن تأثیر می گذارد. هر چند استفاده ی زیاد از این رنگ ممکن است خاصیت القای افسردگی داشته باشد.

رنگ زرشکی

انرژی زاست؛ غده های فوق کلیوی و عضله های قلب را تقویت کرده؛ فشار خون و فعالیت قلب را تنظیم می کند. هم چنین این رنگ، جریان خون را منظم می کند؛ باعث افزایش دفع ادرار می گردد و برای افرادی که سنگ کلیه دارند، سودمند است. این رنگ، مکمل رنگ سبز است.

هنگامی که راجع به وضع خود احساس ناامیدی و دلواپسی می کنید یا خشمگین و شکست خورده هستید، رنگ زرشکی شما را از این حالت خارج می سازد و سبب می گردد روح تان اوج گیرد! این رنگ یک رنگ روحانی است اما با محبت، پشتیبانی و دل سوزی هم مرتبط است. رنگ مزبور، آرام بخش هم می تواند باشد. بنابراین چنان که افسردگی مزمن دارید، از این رنگ نپرهیزید.

رنگ های نیلی، بنفش و ارغوانی

رنگ بنفش آرام بخش و تسکین دهنده است؛ طحال را به فعالیت وامی دارد و گلبول های سفید خون را دوباره سازی می کند. این رنگ، به قلب و عضله ها آرامش می دهد و افراد بیش فعال (هایپارکتیو) را آرام می کند. برای درمان بیش فعالی کلیه و مثانه، شب ادراری، ناهنجاری های عصبی و بیماری های شدید ذهنی، صرع و بی خوابی از رنگ بنفش استفاده می شود. رنگ بنفش، اشتها را نیز، کم می کند.

رنگ نیلی آرام بخش، تسکین دهندهٔ دردها، کم کنندهٔ میزان چرک و عفونت بدن و مانع خون ریزی است. از رنگ نیلی، برای درمان رنگ پریدگی و برطرف کردن عارضهٔ گشادی رگ ها استفاده می وشد. این رنگ، سیستم ایمنی را در دوران بیماری های ناشی از عفونت، تقویت می کند. از رنگ نیلی برای درمان تورم غده های لنفاوی، سیاه سرفهٔ همراه با تب و سایر بیماری های حاد مربوط به شُش، درمان تشنج و تحریک سیستم عصبی استفاده می شود. رنگ نیلی، غده های پاراتیروئید را به فعالیت وامی دارد و از فعالیت غدهٔ تیروئید می کاهد. در برخی مناطق از رنگ نیلی برای درمان گواتر (تورم غدهٔ تیروئید در جلوی گردن) استفاده می شود.

رنگ ارغوانی رگ های خونی را منبسط می کند؛ فشار خون و سرعت تپش قلب را کاهش می دهد و ناحیهٔ اطراف آن را گرم می کند. درجه حرارت بدن را پائین می آورد؛ بنابراین در هنگام تب شدید، می توان از این رنگ استفاده نمود. میزان فعالیت رگ ها را بالا می برد؛ هم چنین این رنگ، باعث ایجاد حالت خواب آلودگی می شود؛ در نتیجه برای افرادی که دچار بی خوابی هستند، بسیار مفید است. رنگ ارغوانی، ضد بیماری مالاریاست و درد کلیه ها را تسکین می دهد.

این رنگ ها اثرات ژرف روانی دارند و در مراقبت های روانی برای آرام کردن و نجات بیمار از پاره ای امراض روانی – حاصل از ناهنجاری های عصبی – مورد استفاده قرار می گیرند. رنگ های مورد بحث، ذهن را متعادل ساخته، سبب تغییر شکل دل مشغولی و ترس های انسان می شوند.

رنگ سیاه

ﺳﻴﺎﻩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻁﻴﻒ ﺭﻧﮓﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﺗﺮﺱ ﯾﺎ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﺍﻣّﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺮﺍی ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﺧطرناک  مانند ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺍﺯ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﺮﺍی ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮﺍﺭی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﻧﮓ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻏﻤﮕﻴﻨﯽ، ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ، ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺗﻮﻟّﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩ. ﺭﻧﮓ ﺳﻴﺎﻩ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻻﻏﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ.

این رنگ، ویژگی های آرامش بخشی، محافظت کنندگی و رمز آلود بودن را با هم داراست، سیاه در ضمن قادر است جلوی رشد و تغییر ما را بگیرد. ما معمولاً برای پنهان شدن از دنیا، در رنگ سیاه مخفی می گردیم.

رنگ سفید

ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ، ﻧﻤﺎﺩ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ ﻭ ﭘﺎﮐﯽ ﺍﺳﺖ؛ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎ، ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺟﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺁﯾﺪ ﺍﻣَﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳت. بیمارتان ها و ﮐﺎﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮﺍی ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

رنگ خلوص ناب، سفید است. این رنگ محافظ و در برگیرنده است و راحتی و آرامش می آورد. تکانه های احساسی و ناامیدی را تسکین می دهد و کمک می کند تا احساسات، افکار و روح شما را پاک سازد.

چنان که به زمان و فضایی نیازمندید که بر زندگی تان اثر نهد، رنگ سفید می تواند به شما آزادی بی حد و اندازه دهد. البته استفاده ی افراطی از این رنگ ممکن است سرد و منزوی کننده باشد.

نقره ای

این رنگ مانند رنگ سفید ، اگر با رنگهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد ، تاثیرات انرژی را زیاد کرده و نتایج مفیدتری خواهد داشت . در درمان بیماری هایی که ریشه متافیزیکی دارند ، استفاده از رنگ نقره ای بسیار مفید و کارآمد خواهد بود .

از طرفی ، انرژی این رنگ قدرت نبوغ ، خلاقیت و تفکر را در انسان افزایش می دهید و به مثابه همین قدرت ، به انسان توانایی پیش گویی ، و گمان منتهی به نتیجه را می بخشد .

نقره ای، رنگ ماه است که پیوسته در حال دگرگونی است. این رنگ با اصول زنانگی، احساس و بعد حساسیت های مغز در ارتباط است. در ضمن متعادل کننده، هماهنگ کننده و از لحاظ ذهنی، پاک کننده است.

رنگ قهوه ای

رنگی است که تاثیر آن در درمان بسیاری از بیماریها انکار ناپذیر است.  این رنگ فرد را از بسیاری جهات و مخصوصا از حیث ذهنی و حساسی تحت تاثیر قرار می دهد.  این رنگ به واسطه داشتن انرژی خاص خود ، باعث می شود که انسان به سرعت تحت تاثیر آن قرار گرفته و اجتماعی شود.

این رنگ باعث می گردد که انسان در قبال جامعه بینشی نوین و متعادل پیدا کرده و عزم انسان را در انجام کارها تقویت می بخشد .

رنگ قهوه ای احساس پایداری می دهد و ناامنی را می زداید. هر چند موجب تجمع احساسات و ترس از دنیای بیرونی می شود. علاوه بر این، نیروهای ذهنی را محدود می سازد که ناشی از نبود اعتماد به نفس است.

ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩﺍی، ﺭﻧﮕﯽ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﺍﻧﻨﺪﻩ ﺣﺲ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻁﻤﻴﻨﺎﻥﭘﺬﯾﺮی ﺍﺳﺖ.

ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩﺍی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺲ ﻏﻢ ﻭ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩ.

ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩﺍی، ﺣﺲ ﮔﺮﻣﺎ ، ﻣﺤﺒﺖ، ﺁﺳﺎﯾﺶ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺫﻫﻦ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ.

ﺭﻧﮓ ﻗﻬﻮﻩﺍی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﺑﻮﺩﻥ، ﺯﻣﻴﻨﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻴﭽﻴﻴﺪﮔﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ.

رنگ خاکستری

خاکستری، نمایانگر استقلال، اعتماد به نفس و خوداتکایی است. خاکستری، محافظی در برابر تأثیرات بیرونی است. گرچه خاکستری معمولاً احساسات منفی ایجاد می کند. مثلاً ابرهای ضخیم، مه و دود خاکستری هستند. خاکستری، رنگ فرار است و عدم تولید؛ چون نه سفید است و نه سیاه. این رنگ، دیواری در اطراف شخص می کشد. جدا، غیر متعهد و غیر درگیر می ماند و در نهایت به تنهایی منجر می شود و ضمناً این رنگ، نمایشگر خود انتقادی است.

رنگ طلایی

طلایی، مثل زرد، با خورشید در ارتباط است و از همین رو با فراوانی و توان ایده آلیستی، هوش و ادراک مرتبط است. این رنگ سبب تجدید حیات ذهنی و تجدید انرژی شده، در چیره گی بر ترس، عدم اطمینان و عدم علاقه یاری می کند. طلایی کم رنگ بر افسردگی و تیز کردن ذهن اثر دارد.

این رنگ قدرت بخشنگی و رفع کدورت را در انسانها ازایش داده و تقویت می کند؛  از طرفی واکنش های ذهنی قدرتمندی در انسان بوجود آورده و قدرت عفو و روح آرامش را تقویت می نماید .

این رنگ نیز همانند رنگ سرخ در انسان هیجانات زیادی ایجاد می کند.

رنگ لیموئی

این رنگ، باعث تحریک فعالیت مغز می شود، غده های تیموس را به فعالیت وامی دارد و مسهل و خلط آور است؛ بنابراین از این رنگ، در هنگام مواجهه بامشکل های تنفسی مانند خلط داشتن در هنگام سرماخوردگی، آسم و سرفه استفاده می شود. رنگ لیموئی، برای درمان پوست های خشک و پوسته پوسته شده و جهت استخوان سازی در بدن، به کار می رود. رنگ لیموئی، بالا بودن سطح مواد اسیدی در بدن را خنثی می کند و هم چنین در درمان بیماری های مزمن بدن مانند سرطان، دیابت و کم رشدی از آن استفاده می شود. املاح معدنی رنگ لیموئی عبارتند از: طلا، ید، فسفر، نقره و سولفور.

رنگ کبود – کبود روشن

انرژی این رنگ حالات فیزیولوژیکی انسان را تقویت نموده و بهمین دلیل باید با دقت و درایت خاصی مورد استفاده قرار گیرد.  زیرا این رنگ بدلیل داشتن انرژی های گوناگون حاصل از ترکیب رنگ های پدید آورنده اش ، انرژی بسیار زیاد و نیرومندی دارد.

استفاده بسیار زیاد و افراطی از این رنگ باعث می شود فرد دچار بیماریهای روحی و روانی گردد.  این رنگ به دلیل داشتن تن زیادی از رنگ قرمز می تواند موجبات سردرد و میگرن را افراد فراهم آورد.  اما با تمام این خصوصیات، رنگ افلاطونی در درمان سرطان ها، کوچک کردن و از بین بردن تومورها و همچنین برای درمان تب شدید مفید می باشد.

رنگ کبود بخش اسکلت و استخوان بندی را تحت تاثیر قرار می دهد. از لحاظ دیگر ، باعث می شود که توکسینهای موجود در بدن از بین بروند و تاثیرات شگرفی در سیستم فیزیکی و روحی انسان دارد. این رنگ از طرفی حالت گندزدایی یا آنتی سپتیک را دارد.

انرژی رنگ کبود در درمان بسیاری از سرطان ها مفید است. مخصوصا در التهاب و عفونت دنده های قفسه سینه و یا جراحی های استخوانی بسیار مفید واقع می شود. از سویی استفاده از رنگ کبود در رفع مشکلات سیستم گوارشی و هضم و جذب مواد معدنی و ویتامین ها در بدن بسیار مفید می باشد.

رنگ کبود باعث می شود که انسان رویاهای زیادی مشاهده کند و با تحریک سیستم عصبی مغز و حافظه می تواند در بیاد آوری خاطرات کمک کرده و فراموشی را درمان کند.

رنگ لاجوردی

این رنگ در حقیقت نوع تیره و غلیظ رنگ آبی است . این رنگ در رفع بیماریهای روحی و فیزیکی بسیار مفید است. مهمترین تاثیر این رنگ روی چاکرای بین ابروهاست. این رنگ بدلیل ارتباط با مرکز چاکرای عصبی باعث ایجاد تعادل در سیستم عصبی نیز می گردد.

نیروی رنگ لاجوردی خون را تصفیه و شستشو می کند، بسیاری از توکسینها بوسیله نیروی این رنگ و همراه با گردش خون از بدن دفع می گردند. این رنگ بر روی سینوسهای صورت تاثیر مثبت داشته و تابش رنگ لاجوردی می تواند کبودی، کک و مک، آبله، جوش ، آکنه و… را از بین ببرد.

علاه بر خواص فوق العاده رنگ لاجوردی خاصیت سکون و آرامش بخشی بسیار شگفت انگیزی دارد تا جایی که مدیتورها برای رسیدن به خلاء ذهنی در مراحل مختلف از این رنگ در تمرینات خود استفاده می کنند.

توجه : استفاده بسیار زیاد از رنگ لاجوردی می تواند بی مسولیتی و عدم بی قیدی در فرد ایجاد کند.